بسمه تعالی

قرارداد طراحی وب سایت

این قرارداد بین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ………………….. با شماره ثبت/ شماره ملی…………………………. .. و شماره تماس  ……………..  و به نشانی ….……………………………………………………….که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ………………………. با شماره ثبت/ شماره ملی……………………………. و شماره تماس………………………… و به نشانی ….…………………. ………………   به عنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده 1 – مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد  ……………………… بوده و از تاریخ  ………………………..  شروع و در تاریخ  ………………. خاتمه می پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد.

ماده ۲ – تعهدات  مجری: مجری طرح متعهد است طبق جزئیات درج شده در پلن انتخاب شده از سوی کارفرما سایت را تحویل دهد. جزئیات پلن ها در پیوست شماره 1 این قرارداد درج شده است.

پلن فروشگاهی پایه            پلن فروشگاهی طلایی            پلن فروشگاهی طلایی VIP

پلن شرکتی خدماتی پایه    پلن شرکتی خدماتی طلایی    پلن شرکتی خدماتی طلایی VIP

۱-۲ ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

۲-۲ ) مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

۳-۲ ) توضیحات پلن ها

پلن پایه: در این پلن تعدادی قالب آماده از پیش طراحی شده دارای لایسنس معتبر برای کارفرما ارسال می گردد و با تایید کارفرما قالب انتخاب شده بر روی هاست نصب می گردد و ویژگی های تعیین شده در پیوست شماره 1 به همراه تغییرات در ظاهر قالب بر روی سایت اعمال می شود. در این پلن ویرایش تا 2 مرتبه برای هر آیتم برای کارفرما منظور می گردد.

پلن طلایی: توضیحات این پلن همانند پلن پایه می باشد با این تفاوت که این پلن امکانات بیشتری را مطابق پیوست شماره 1 در اختیار کارفرما قرار می دهد. در این پلن ویرایش تا 3 مرتبه برای هر آیتم برای کارفرما منظور می گردد. این پلن شامل طراحی اختصاصی می باشد که وجه تمایز اصلی آن با پلن پایه می باشد.

تبصره:

 توضیح طراحی اختصاصی: در این حالت کارفرما به طور کامل طرح مورد نظر خود را برای مجری ارسال می کند و مجری مطابق طرح نهایی، سایت را طراحی می کند. در این پلن ویرایش تا 3 مرتبه برای هر آیتم برای کارفرما منظور می گردد. طرح نهایی باید شامل تمام بخش های سایت باشد.

پلن طلایی VIP: توضیحات این پلن همانند پلن طلایی می باشد با این تفاوت که این پلن امکانات بیشتری را مطابق پیوست شماره 1 در اختیار کارفرما قرار می دهد. این پلن شامل طراحی خلاقانه می باشد که وجه تمایز اصلی آن با پلن های پایه و طلایی می باشد.

توضیح طراحی خلاقانه: در این نوع طراحی کارفرما ایده های مورد نظر خود را به مجری ارائه می کند و مجری متناسب با ایده ها سعی می کند طرحی خلاقانه ارائه دهد. در این پلن ویرایش تا 4 مرتبه برای هر آیتم برای کارفرما منظور می گردد.

ماده ۳ – مبلغ قرارداد

تعرفه سایت به صورت توافقی  درنظر گرفته شده است و مبلغ  کلی طراحی سایت …………………….. است .

ماده ۴ – مراحل پرداخت

۱. مبلغ ………………………….. ریال به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .

۲. مبلغ ………………………………. ریال پس از پایان طراحی سایت و تحویل نهایی وبسایت به صورت کامل و بدون هیچ گونه ایراد و نقص.

ماده 5 – تعهدات اصلی  سفارش دهنده

 تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح. این مدارک شامل تمام محتواهای متنی، تصاویر و یا فایل های ویدیوئی می باشد که باید به صورت دسته بندی شده در اختیار مجری قرار گیرد. این مدارک طبق توضیحات به صورت کامل نهایتا تا 3 روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد باید به دست مجری رسیده باشد. دیرکرد بیش از 3 روز به ازای هر روز دیرکرد این تعداد روز به تاریخ نهایی قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 6 – حقوق مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به  سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده 7 – اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد  میسر خواهد بود.

ماده 8 –  فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده یک، امکان پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه (تعهدات مجری) ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده

ماده 9 –  آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده 10 – قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده11 – نسخه های قرارداد

 این قرارداد در 11 ماده و 4 صفحه، به زبان فارسی و در  دو  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های آن در تاریخ ………………….. به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

 

نام ونام خانوادگی مدیر پروژه (سفارش دهنده):

مهر و امضاء:

شاهد:

مجری طرح:

مهر و امضاء:

شاهد:

پیوست شمار 1

پلن های طراحی سایت فروشگاهی

مشخصات هاست ها بدین شرح است: حافظه داخلی 2 گیگابایت، رم 1 گیگابایت و سی پی یو 2 هسته ای

پلن های طراحی سایت شرکتی خدماتی

آخرین نمونه کارها